ekoion

Testat av RISE Research Institutes of Sweden

För att säkra och bekräfta våra egna O3-mätningar lät vi RISE testa våra joniseringsenheter för kanalmontering, gällande ozon. En testanläggning byggdes i RISE:s lokaler i Borås och kanaler drogs in i ett testrum. Luftflödet justerades till ca. 2,5 rpm, vilket motsvarar ett normalt ventilerat kontorsrum. Resultaten bekräftade våra egna mätningar, att O3-molekylerna som skapas i våra joniseringsenheter är nästan omätliga.

Testet genomfördes på RISE Research Institutes of Sweden AB, Energi och cirkulär ekonomi den 24 oktober 2019.

Metodik

Utanför ett lufttätt rum med rumsvolym 22,4 m3 installerades testobjektet i en Ø 160 mm ventilationskanal. Ett luftflöde genererades i kanalen och justerades till 100,5 l/s motsvarande en lufthastighet på ca 5 m/s. Luften togs från den omgivande inomhusluften i rummet och anses vara relativt ren. Även rummet anses vara relativt rent.

Från kanalen riktades ett delflöde (tilluft) på 15,5 l/s in i rummet, vilket gav rummet ca 2,5 luftomsättningar/timme. Mellan testobjektet och rummet fanns 6 m ventilationskanal och två 90° böjar. Med spjäll i kanalen justerades trycket i rummet så att tryckskillnaden mellan rummet och omgivande rum var nära 0 Pa. Luften i rummet omblandades kontinuerligt med en bordsfläkt.

Ozonhaltsmätning (O3) gjordes med ett kalibrerat ozoninstrument. Kalibreringen är spårbar till NIST. Ett genomsnitt gavs för var 10:e s. Inledningsvis gjordes en mätning av bakgrundsinnehållet i det omgivande rummet. Därefter gjordes innehållet i rummets tilluft och frånluft med testobjektet ej i drift. Testobjektet sjösattes sedan när mätning i frånluften gjordes och mätningen genomfördes sedan växelvis i frånluft och tilluft. Efter ca 60 minuter togs testobjektet ur drift när mätning av tilluftshalten gjordes. Slutligen gjordes en mätning av bakgrundsinnehållet i omgivande lokaler.

Innehållet i frånluften anses i detta fall vara representativt för rummets innehåll.

Resultat

Testobjektet utplacerades efter cirka 17 minuter och togs ur drift efter cirka 81 minuter.

Bakgrundsinnehållet i det omgivande rummet var 4-6 ppb* i början av mätningen och 3-4 ppb i slutet av mätningen.

Den maximala uppmätta tilluftshalten under mätperioden var 14,7 ppb.
Den maximala uppmätta frånluftshalten under mätperioden var 12,5 ppb.

De maximala uppmätta koncentrationerna  är  lägre än gränsvärdena som finns i  Arbetsmiljöverkets  föreskrifter  och  allmänna  råd  om  hygieniska gränsvärden; AFS 2018:1.  

bord 1  nedan  listar nivågränsvärdet  (LLV)  och det kortsiktiga gränsvärdet  (SLV)  för  ozon enligt  AFS 2018:1.

Figur 1. Resultat, mätning av ozonkoncentrationer (O3) över tid (bakgrundsomgivning, tilluft, frånluft)

Resultatet är endast för det testade objektet och under rådande förhållanden.

bord 1 Hygiengränsvärden för ozon enligt AFS 2018:1. 

Ämne
Nivågränsvärde (LLV)**
Korttidsgränsvärde (SLV)*** 
  ppb* μg/m 3 ppb* μg/m 3
Ozon 100 200 300 600
  1. * ppb = delar per miljard
  2. ** LLV, Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar.
  3. ** SLV, Hygienisk exponeringsgräns för en referensperiod på 15 minuter.

1ppb O3 = 2,00 mikrogram O3 / m3 vid temperatur 20°C och atmosfärstryck 1013 mbar.
1ppb O3 = 2,15 mikrogram O3 / m3 vid temperatur 0°C och atmosfärstryck 1013 mbar.

Testvillkor  
Temperatur 19.6 – 20.3°C
Relativ luftfuktighet 50.6 – 50.7%
Atmosfärstryck 990,1 mbar
 
Uppskattad mätosäkerhet  
Ozon bättre än ± 5 ppb
Luftflöde bättre än ± 5 %
Temperatur bättre än ± 0.5°C
Relativ luftfuktighet bättre än ± 2 % enheter
Atmosfärstryck bättre än ± 1 mbar
 
Ladda ner testrapporterna:

9P07059A_12W.pdf (på svenska)

9P07059B_25W.pdf (på svenska)

Rulla till toppen