ekoion

Historien om jonisering

Albert Einstein misstänkte vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans lungsjuke släkting frisk, vilket påstods under vistelsen på sanatoriet i de schweiziska alperna. Det fick Einstein att börja forska om ljusabsorptionen av syre.

Let’s start at the beginning. In Switzerland, around the turn of the century there were many sanatoriums for tuberculosis patients up in the mountains. The result was particularly good in the city of Davos and it was considered that it was the ozone-rich mountain air that was healthy and that made patients healthy. Researcher Albert Einstein had a lung-sick relative who was ordered to stay at a sanatorium in the mountains. Einstein, who knew ozone was harmful, was extremely upset and felt that exposing someone with severe pulmonary disease to ozone was equal to murder. Since their lungs were already damaged, the chances would be minimal that they would survive the treatment, according to him. However, the relative became healthy and therefore Einstein understood that it could hardly be ozone that was the component of the mountain air that made patients healthy.

Forskning om jonisering börjar

Einstein began researching the light absorption of oxygen and together with PC Habicht creates an instrument for producing ions – Potential Multiplier. After some time, the research done by Einstein will form the basis for Professor Tschischevsky’s work at the Institute for Air Ionization in Moscow in the 1930s. This concludes that oxygen clusters with 10-60 oxygen molecules exist and that they are formed under the influence of the sun in the biosphere. The distribution between the formation of oxygen clusters and ozone turns out to be 99 to 1. In 1937, Professor Tschichevsky notes that there are oxygen clusters in hemoglobin (a protein that provides oxygen transport in the blood).

Dr. J. Habicht, who works today, and also PC Habicht’s son, has a theory that once the oxygen clusters have entered the lungs and blood, they can kill TB from within.

Källa: 
Naturlig rening och desinfektion av luft med syrekluster ger positiva hälsoeffekter – God inomhusluftkvalitet genom jonisering. Ulla Holmgren.

Historien om jonisering

Albert Einstein misstänkte vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans lungsjuke släkting frisk, vilket påstods under vistelsen på sanatoriet i de schweiziska alperna. Det fick Einstein att börja forska om ljusabsorptionen av syre.

Låt oss börja från början. I Schweiz fanns det runt sekelskiftet många sanatorier för tuberkulospatienter uppe i bergen. Resultatet blev särskilt bra i staden Davos och man ansåg att det var den ozonrika bergsluften som var frisk och som gjorde patienter friska. Forskaren Albert Einstein hade en lungsjuk släkting som fick order om att vistas på ett sanatorium i bergen. Einstein, som visste att ozon var skadligt, var extremt upprörd och kände att att utsätta någon med svår lungsjukdom för ozon var lika med mord. Eftersom deras lungor redan var skadade skulle chansen vara minimal att de skulle överleva behandlingen, enligt honom. Släktingen blev dock frisk och därför förstod Einstein att det knappast kunde vara ozon som var den komponent i bergsluften som gjorde patienterna friska.

Forskning om jonisering börjar
Einstein började forska om ljusabsorptionen av syre och skapar tillsammans med PC Habicht ett instrument för att producera joner – Potential Multiplier. Efter en tid kommer Einsteins forskning att ligga till grund för professor Tschischevskys arbete vid Institutet för luftjonisering i Moskva på 1930-talet. Detta drar slutsatsen att syrekluster med 10-60 syremolekyler existerar och att de bildas under påverkan av solen i biosfären. Fördelningen mellan bildandet av syrekluster och ozon visar sig vara 99 till 1. 1937 konstaterar professor Tschichevsky att det finns syrekluster i hemoglobin (ett protein som tillhandahåller syretransport i blodet).

Dr J. Habicht, som arbetar idag, och även PC Habichts son, har en teori om att när syreklustren väl har kommit in i lungorna och blodet kan de döda tuberkulos inifrån.

Källa:
Naturlig rening och desinfektion av luft med syrekluster ger positiva hälsoeffekter – God inomhusluftkvalitet genom jonisering. Ulla Holmgren.

Rulla till toppen